obr4share

Stanovy

American Akita CLub CZ

 

STANOVY SPOLKU

American Akita Klubu, z.s.

Čl. 1.         Obecná ustanovení  

1.1.      Název: American Akita Klub, z.s.  (dále jen spolek, „AAK")

1.2.      Sídlo:   Obránců míru 1763, Roztoky, 252 63

1.3.      IČO: 70240680

1.4.      Působnost:  AAK je samostatný právní subjekt, jehož působení se vztahuje na celé území České republiky.

1.5.      Organizačně právní forma: Spolek dle ustanovení § 214 a násl., zákona číslo 89/2012 Sb.,občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 2.         Účel spolku

2.1.      Sdružovat majitele, chovatele, držitele a příznivce plemene Americká Akita.

 

Čl. 3.         Poslání klubu

3.1.      Sdružovat majitele, chovatele, držitele a příznivce plemene Americká Akita.

3.2.      V souladu s předpisy FCI a platným standardem organizovat, řídit a propagovat chov plemene.

3.3.      Cílevědomou plemenitbou zvyšovat úroveň chovu se zvláštním zřetelem na zdraví jedinců a rozvoj plemene.

3.4.      Předávat informace členům AAK prostřednictvím Zpravodaje, e-mailové korespondence nebo poštou.

3.5.      Pořádat klubové, speciální výstavy a vést činnost k propagaci plemene.

3.6.      Hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s ostatními právnickými a fyzickými osobami, jakož i s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními chovatelskými kluby v ČR i v zahraničí.

3.7.      Navrhovat a schvalovat nové čekatele na funkce rozhodčího pro posuzování exteriéru psů.

3.8.      AAK nesleduje podnikatelské cíle - osoby v něm sdružené nesmí provozovat činnosti, které jsou v rozporu s předpisy FCI a ČMKU.

 

Čl. 4.         Členství ve spolku

4.1.      Členství v AAK je dobrovolné, výběrové a na přijetí za člena není právní nárok.

4.2.      Členství v AAK je řádné nebo čestné.

4.3.      Řádným členem AAK se může stát občan České republiky i jiného státu, starší 18-ti let, který souhlasí se stanovami AAK a předpisy na ně navazujícími a podá písemnou žádost na adresu výboru AAK.

4.4.      Nezletilý se může stát řádným členem AAK se souhlasem svého zákonného zástupce, nemá však aktivní ani pasivní volební právo.

4.5.      Řádné členství vzniká přijetím a schválením přihlášky žadatele a zaplacením členských příspěvků.

4.6.      Řádné členství je pravidelně obnovováno zaplacením členských příspěvků na příslušný rok ve stanoveném termínu.

4.7.      Čestné členství může být uděleno na návrh člena AAK osobám, které se svou činností výrazně a dlouhodobě podílely na činnosti AAK, zasloužily o chov plemene a jeho propagaci.

4.8.      Čestné členství schvaluje členská schůze na návrh výboru AAK .

4.9.      Čestný člen je osvobozen od úhrady členských příspěvků a má stejná práva a povinnosti jako řádný člen.

4.10.  Výbor může pozastavit členství v AAK pro hrubé porušení členských povinností nebo pokud člen přes písemnou výstrahu jedná v rozporu s posláním, činností a zájmy AAK.

 

Čl. 5.         Zánik členství

5.1.      Neobnovením členství, tj. nezaplacením členských příspěvků na příslušný rok ve stanoveném termínu.

5.2.      Vystoupením ze spolku, písemně sdělenému výboru AAK.

5.3.      Zrušením členství rozhodnutím kárného orgánu ze závažných a doložených příčin. Za závažné příčiny lze považovat prokázané nedodržení etiky chovu, závažné nebo opakované přestupky proti stanovám a předpisům spolku, jakož i proti obecně platným předpisům. Zrušení členství potvrdí členská schůze.

5.4.      Úmrtím člena.

 

Čl. 6.         Práva členů

6.1.      Účastnit se členských schůzí s hlasovacím právem a překládat připomínky a návrhy.

6.2.      Volit a být volen do orgánů AAK po dosažení 18-ti let věku. Do orgánů AAK nemůže být volen člen, který byl během posledních pěti let pravomocně kárně potrestán, jakož i členem proti kterému je vedeno kárné řízení v době volby nebo který je v právním sporu s AAK.

6.3.      Být informován o činnosti AAK prostřednictvím Zpravodaje, e-mailové korespondence a poštou.

6.4.      Podílet se na činnosti AAK.

6.5.      Využívat služeb a výhod členství v AAK.

6.6.      Každý člen AAK se může při výkonu svých práv nechat zastoupit a to tím, že zmocněnci udělí plnou moc v písemné formě dle platných obecných předpisů.

 

Čl. 7.         Povinnosti členů

7.1.      Dodržovat stanovy AAK a další předpisy a instrukce AAK.

7.2.      Dodržovat předpisy vydané FCI a ČMKU.

7.3.      Platit členské příspěvky na příslušný rok ve stanovené výši a termínu.

7.4.      Do 30 dnů písemně hlásit změny mající vliv na členství v AAK.

7.5.      Dbát na dodržování chovatelské etiky .

7.6.      Prosazovat cíle AAK a udržovat dobré jméno AAK.

 

Čl. 8.         Orgány spolku

Členská schůze - nejvyšší orgán AAK

Výbor - statutární a výkonný orgán AAK

Revizní komise - revizní a kontrolní orgán AAK

Kárná komise - kárný orgán AAK

 

a)           Členství ve výboru AAK je neslučitelné se členstvím v revizní komisi a naopak.

b)            Členem kárné komise může být ale člen výboru i člen revizní komise.

c)            Volební období výboru, revizní a kárné komise je pětileté.

d)           Členská schůze může ze závažných a odůvodnitelných důvodů délku volebního období změnit.

e)           Proti rozhodnutí výboru je možné se odvolat ke členské schůzi.

f)            Proti rozhodnutí kárné komise je možné se odvolat ke členské schůzi.

g)           Funkce členů výboru jsou čestné a náklady spojené s výkonem funkce jsou hrazeny z rozpočtu AAK a podle platných předpisů.

 

8.2.      Členská schůze: nejvyšší orgán AAK

a)           Členská schůze jako nejvyšší orgán klubu, je svolávána výborem AAK minimálně 1x ročně, jinak dle potřeby a je oprávněna provádět změny stanov, stanovit výši členských příspěvků a dalších poplatků a termín jejich splatnosti.

b)           Projednává a schvaluje zprávu o činnosti výboru, zprávu o hospodaření klubu, zprávu kárné komise za období od poslední členské schůze a schvaluje zprávu revizní komise za uplynulý kalendářní rok.

c)            Schvaluje zásadní úkoly AAK na příští rok.

d)           Volí a odvolává členy výboru, revizní a kárné komise AAK.

e)           Projednává odvolání členů proti rozhodnutí výboru a proti rozhodnutí kárné komise.

f)            Členskou schůzi svolává výbor AAK poštovní nebo elektronickou formou a to minimálně 30 dnů před jejím konáním.

g)           Členská schůze musí být též svolána, jestliže o to požádá min. 1/3 členů AAK.

h)           Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomná nadpoloviční většina členů. V případě, že se nesejde nadpoloviční většina členů, bude po 15 minutách zahájena náhradní členská schůze, která je oprávněna usnášet se při jakémkoliv počtu přítomných členů. Náhradní členská schůze není oprávněna jednat o ukončení činnosti spolku.

Členská schůze přijímá rozhodnutí většinou hlasů přítomných členů oprávněných k hlasování, každý člen má jeden hlas. Při rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda spolku.

 

8.3.      Výbor: statutární a výkonný orgán AAK

a)           Výbor AAK je statutární a výkonný orgán AAK. Je tvořen předsedou, jednatelem a poradcem chovu.

b)           Schůze výboru se může účastnit i předseda revizní komise, ale jen s hlasem poradním.

c)            Schůze výboru je svolána na podnět předsedy nebo jiného člena výboru podle aktuální potřeby. Ze schůzí výboru se pořizuje zápis.

d)           Výbor AAK svolává členskou schůzi.

e)           Předkládá členské schůzi zprávu o činnosti.

f)            Zpracovává koncepci chovu plemene AA a určuje chovné podmínky.

g)           Navrhuje čekatele na funkci rozhodčího pro posuzování exteriéru.

h)           Navrhuje rozhodčí pro posuzování exteriéru na oblastní, národní, klubové, speciální a mezinárodní výstavy.

i)             Vede členskou, chovatelskou a účetní evidenci a zajišťuje archivaci všech písemností spojených s činností AAK

j)             Za výbor AAK jedná každý jeho člen samostatně po odsouhlasení ostatními členy výboru. Je-li pro právní úkon, který činí výkonný výbor, předepsaná písemná forma, je vždy třeba podpisu předsedy a jednoho dalšího člena výkonného výboru.

k)           Výkonný výbor jedná jménem AAK. Výkonný výbor může na základě plné moci pověřit zastupováním spolku i jiné fyzické a právnické osoby. O každém takovém zmocnění je výkonný výbor povinen bezodkladně informovat členy spolku.

l)             Zajišťuje propagaci plemene

 

8.4.      Revizní komise: revizní a kontrolní orgán AAK

a)           Revizní komise je tříčlenná a je volena na členské schůzi na pětileté období.

b)           Sleduje a provádí kontrolu hospodaření AAK a dokumentace spojené s činností AAK.

c)            Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy, vykonává dohled nad hospodařením spolku, obsahem smluv uzavřených spolkem a plněním usnesení členské schůze. Kontrolu provádí nejméně jedenkrát ročně.

d)           Revizní komise předkládá výboru informace o zjištěných nedostatcích a podává zprávu o své činnosti členské schůzi AAK.

e)           Na své ustavující schůzi volí svého předsedu. Předseda revizní komise se zúčastňuje schůzí výboru AAK s hlasem poradním. Členství ve výboru AAK je neslučitelné s členstvím v revizní komisi a naopak.

 

8.5.      Kárná komise

a)           Kárná komise je tříčlenná a je volena členskou schůzí na pětileté období.

b)           Vede kárná řízení s členy klubu.  Řeší přestupky členů proti obecně platným kynologickým předpisům a proti předpisům FCI, ČMKU a AAK.

c)            Na své ustavující schůzi volí svého předsedu.

d)           O své činnosti podává zprávu členské schůzi.

 

Čl. 9.         Formy jednání členské schůze

9.1.      V osobním jednání: tato schůze se svolává minimálně 1x ročně

9.2.      Pomocí autorizovatelných prostředků sdělovací techniky: tato forma schůze je využívána při potřebě jakékoliv rychlé akce, kde je nutné hlasování členů. V takovém případě je schůze svolána na dobu min. 72 hodin.

 

 

Čl. 10.     Kárná opatření

 

10.1.  Řešením a kárnou činností je pověřena kárná komise. Její rozhodnutí projednává a schvaluje členská schůze.

 

10.2.  Podle závažnosti přestupku mohou být navrženy následující postihy: napomenutí, písemná důtka, pokuta až do výše 10 000,- Kč, pozastavení chovatelské činnosti na dobu určitou, podmínečné vyloučení z AAK na dobu určitou, odvolání z funkce, vyloučení z AAK.

10.3.  Člen, proti němuž je zahájeno kárné řízení, musí být o tomto zpraven písemně, a alespoň 14 dní předem a k jeho projednání pozván.

10.4.  V případě, že se člen, proti kterému je vedeno kárné řízení, nezúčastní jednání kárné komise, na které byl pozván, kárná komise má právo rozhodnout i v jeho nepřítomnosti.

10.5.  Proti rozhodnutí kárné komise je možné odvolání k členské schůzi prostřednictvím výboru AAK.

 

Čl. 11.     Hospodaření

AAK hospodaří samostatně podle předem schváleného rozpočtu, který je schvalován výborem AAK. Hospodaření AAK vede jednatel a za správné hospodaření s finančními a jinými prostředky a jejich vyúčtování zodpovídá výbor AAK.

 

11.1.  Příjmy AAK  tvoří zejména:

Zápisné, členské příspěvky, poplatky za bonitace a platby za chovatelský servis

Podíl z poplatků za vystavení průkazu původu

Příjmy z kynologických akcí (např. klubová či speciální výstava)

Sponzorské dary a příspěvky, pokuty

 

11.2.  Výdaje AAK tvoří zejména:

Poplatky plynoucí z členství v ČMKU

Náklady spojené s činností výboru a jednotlivých komisí

Náklady spojené s organizováním kynologických akcí

Náklady spojené s vydáváním a distribucí Zpravodaje

Náklady spojené s propagační činností

Náklady spojené se zastupováním AAK při jednání s ČMKU a dalšími kynologickými organizacemi

 

11.3.  Hospodářský rok je totožný s rokem kalendářním a k tomuto datu se provede vyúčtování finančního hospodaření. O pohybu financí musí být veden peněžní deník a pro potřeby klubu je založen běžný účet.

 

 

 

Čl. 12.     Ukončení činnosti

O ukončení činnosti AAK rozhoduje členská schůze svolaná k tomu účelu. K rozhodnutí o ukončení činnosti je potřebná 2/3 většina všech členů AAK s nadpolovičním počtem kladných hlasů.

 

 

Čl. 13.     Závěrečná ustanovení

13.1.  Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.

13.2.  Jakékoli doplňky nebo změny těchto stanov musejí být projednány a přijaty usnesením členské schůze.

13.3.  Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.

13.4.  Stanovy nabývají účinnosti dne 1.12.2015.

 

V Praze dne 30. 11. 2015        

 

 

Výbor AAK:

 

 

Ing. Petr Štoček,  předseda AAK , v.r.

 

 

Dana Žampachová,   jednatel AAK, v.r.

 

 

Markéta Oravcová, poradce chovu AAK, v.r.

 

obr4share  CZ  EN