obr4share

Zápisní řád AAK

American Akita CLub CZ

 

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Cílem American Akita klubu z.s. (dále jen „AAK") je chov čistokrevného plemene Americká Akita ( dále jen AA) s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a  charakteristických rysů a vlastností specifických pro toto plemeno, tak jak je popsáno FCI standardem č.344 v aktuálním znění.
 2. Zápisní řád je základní normou pro chov plemene AA a plně respektuje řád ČMKU, Mezinárodní chovatelský řád FCI a jeho ustanovení, předpisy a doporučení jsou závazná pro všechny členy AAK.

II. Chov a jeho řízení

 1. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba psů respektující především zásady genetického zdraví jedince i populace (chov nesmí být na úkor zdraví). Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy, jestliže zdědil standardní znaky, plemenný typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické, nikoli však dědičné vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví jeho potomků. V tomto ohledu musí chovatelské kluby i chovatelé dbát na to, aby nedocházelo ke zveličování a přehánění plemenných znaků, které by mohly následně nepříznivě ovlivnit zdraví psů.
 2. AAK užívá kontrolovaný chov (viz. část IV, bod. 2), který je základní formou čistokrevné plemenitby. K chovu lze použít pouze čistokrevné jedince, kteří splnili podmínky pro zařazení do chovu (viz Podmínky chovnosti AAK) a  jsou vedeni v rejstříku chovných jedinců AAK a ČMKU. Spodní věková hranice chovnosti je 18 měsíců u fen i u psů. Chovnost, tedy možnost krytí, končí u feny v den dovršení 8 let, u psa bez omezení.
 3. Chov plemene AA je řízen chovatelským klubem. Speciální podmínky chovnosti určuje chovatelský klub. Tyto podmínky jsou v souladu s  předpisy FCI a závaznými právními předpisy, zejména Zákonem č.166/1999 Sb., o veterinární péči a Zákonem č.246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Klub poskytuje chovatelský servis pro chovatele, členy AAK, ale může umožnit chov i nečlenům klubu za podmínek platných pro chov plemene. Klub chov nečlenům umožňuje formou Smlouvy o poskytnutí chovatelského servisu. Smluvní podmínky s chovateli - nečleny jsou pak ve smlouvě písemně vymezeny.
 4. Do chovu nejsou připuštěni:
  1. jedinci, kteří mají dědičně podmíněnou vadu, jež je z chovu vylučuje.
  2. psi a feny s vadami, které standard příslušného plemene uvádí jako vady vylučující.
  3. jedinci na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exterierové vady, která je dle standardu důvodem k vyloučení z chovu.
  4. jakož jsou z chovu vyloučeni i jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci agresivní.
 5. Každý majitel chovné feny nebo psa se zavazuje:
  1. neprodukovat štěňata bez průkazu původu a to i u jím chovaných ostatních plemen
  2. b. dodržovat chovatelskou etiku a Etický kodex uvedený na webu AAK
 6. V případě, kdy člen AAK bude využívat chovné jedince k produkci štěňat bez průkazu původu (dále jen „PP") bude z AAK vyloučen. Zároveň bude vyloučen i ten, kdo vedle chovných jedinců vlastní i jedince nechovné, na kterých odchovává štěňata bez PP.
 7. AAK je oprávněn svými zástupci kontrolovat v jakých podmínkách se zvířata nacházejí (ustájení, výživa, hygiena apod.) a jaké podmínky má majitel pro odchov štěňat. Místo pro štěňata musí být suché, teplé, čisté, bez průvanu, s dostatečným přístupem denního světla a  dostatečným prostorem pro pohyb jak feny, tak štěňat. Musí být zjevná každodenní péče o fenu a štěňata a jejich socializace.
 8. V případě nedodržení čl. 6 a čl. 7 nebo i jiných závazných ustanovení má AAK právo omezit, nebo trvale zakázat chov na konkrétním jedinci nebo chov v rámci celé chovatelské stanice a to na základě kárného řízení.
 9. V případě osobního spoluvlastnictví nebo společného jmění manželů je nutné, aby pouze jeden ze spoluvlastníků byl zmocněn při jednáních s AAK
 10. Převod březí feny je možný. Pokud není dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele nebo držitele a zároveň jsou na ně převedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí.
 11. Každý, kdo má zájem o chovatelskou stanici (nemusí být majitelem chovné feny) si může zažádat na adrese ČMKU, Maškova 3, Praha 8.
 12. Každý chovatel je povinen vést u feny vlastní písemný záznam odchovů, u krycího psa písemné záznamy krytí. Knihu krytí i knihu odchovů je možné zakoupit na sekretariátu ČMKU. Na požádání je majitel chovného psa, feny povinen předložit tyto podklady ke kontrole poradci chovu nebo členům výboru.
 13. Každý majitel krycího psa má oznamovací povinnost o  narození štěňat ze spojení, které nebylo uskutečněno pod hlavičkou AAK. Toto oznámení musí být podáno písemně poradci chovu nejpozději 2 měsíce po narození štěňat a musí obsahovat jméno feny, datum krytí, datum narození štěňat, počet narozených štěňat, úmrtí či uspání, s uvedením důvodu, vady štěňat. K oznámení přiloží majitel krycího psa kopii rodokmenu feny.

III. Chovatelská stanice

 1. Evidenci chovatelských stanic vede Rejstřík chovatelských stanic ČMKU.
 2. Chovateli může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je osobní a celoživotní.
 3. Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. Schválený název není možno změnit.
 4. Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům.
 5. Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména jedince. Název chovatelské stanice se uvádí za jménem psa.
 6. Převod či přechod názvu chovatelské stanice je možný za podmínky plného souladu s předpisy ČMKU. Nesoulad s předpisy ČMKU způsobuje neplatnost takového aktu.
 7. Převod chráněného názvu chovatelské stanice jiné osobě je možný zděděním nebo smluvním postoupením.
 8. Registrace chovatelské stanice zaniká:
  1. písemným zrušením registrace ze strany majitele. Tímto zaniká majiteli nárok na jakékoli další chránění chovatelské stanice.
  2. úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice v souladu s článkem 12 Směrnice ČMKU - Zásady registrace chovatelských stanic.
 9. Prokazatelné změny jména nebo stálého bydliště majitele chovatelské stanice musí být majitelem ohlášeny do jednoho měsíce po změně rejstříku chovatelských stanic ČMKU.

IV. Krytí

 1. Krycí list je dokladem o schváleném a uskutečněném krytí, obsahuje evidenční číslo, základní údaje o jedincích a jsou zde k  chovné feně uvedeni 1-4 chovní psi. Krycí listy musí obsahovat následující údaje: jméno psa navrženého ke krytí a číslo jeho zápisu, jméno feny a  číslo jejího zápisu, jméno a adresu majitele nebo držitele chovného psa, jméno a adresu majitele nebo držitele chovné feny, podpisy obou majitelů (držitelů)
 2. AAK používá kontrolovaný chov, tzn., že krycí psy si navrhuje majitel sám, nebo po konzultaci s poradcem chovu. Spojení však nesmí být v rozporu s chovatelskými záměry klubu. Poradce chovu se vyjádří k navrhovanému spojení a smí ho zamítnout jen tehdy, nesplňuje-li jeden z jedinců podmínky chovnosti. Poradce chovu však nemusí spojení doporučit, jestliže se jedná o spojení ve zřejmém rozporu s předpisy, řády a doporučeními FCI, ČMKU či AAK nebo pokud jde o spojení, které poradce chovu uzná jako nevyhovující. Vždy je však nutné uvést do krycího listu objektivní důvod tohoto nedoporučení.
 3. Majitel krycího psa se před krytím musí přesvědčit, že majitel feny má platný krycí list, vydaný a potvrzený poradcem chovu AAK nebo dalšího klubu, který zaštituje toto plemeno. Bez řádně vystaveného krycího listu nesmí ke krytí feny dojít. Doporučuje se uzavřít mezi zúčastněnými stranami písemnou smlouvu o krytí, podmínkách, ceně a  způsobu její úhrady.
 4. Vystavení krycího listu provádí poradce chovu. Žádost o vydání krycího listu zasílá chovatel poradci chovu prostřednictvím výboru (email: vybor@akitaclub.cz ), s dostatečným předstihem před zamýšleným krytím. Žádost o vydání krycího listu je k dispozici na www.akitaclub.cz  Poradce chovu vydá krycí list ve dvou vyhotoveních do 30 dnů od doručení písemné žádosti (lze i emailem). V případě žádosti o zahraniční krytí zašle majitel feny poradci chovu kopii rodokmenu zvoleného psa včetně doložení chovnosti. Krycí list má neomezenou platnost, ale po uskutečnění krytí ho nelze již znovu použít. Krycí list též pozbývá platnosti v souvislosti s omezením či trvalým zákazem chovu dle části II, čl.7 a 9 tohoto řádu nebo v případě, kdy skončilo členství v AAK z jakéhokoliv důvodu. Krycí list při krytí potvrdí majitel feny i majitel krycího psa. Krycí list se vyplňuje i v případě, že oba jedinci jsou v majetku téhož chovatele. Při neuskutečněném krytí si chovatel může krycí list ponechat pro další použití, avšak pouze do doby jeho platnosti. V případě že chovatel krycí list nevyužije nebo krycí list pozbude platnosti, vrátí chovatel krycí list zpět poradci chovu.
 5. Fena smí být kryta nejdříve 9 měsíců od posledního porodu. V odůvodnitelných případech poradce chovu může udělit výjimku, pro jejíž udělení je však nutné přiložit doporučení veterinárního lékaře.
 6. Krytí feny může být nahrazeno inseminací (čerstvým nebo zmrazeným semenem). Inseminace nesmí být použita mezi jedinci, kteří se doposud nereprodukovali úspěšně přirozeným způsobem. Inseminaci provádí veterinární lékař, který svým podpisem na krycím listu stvrzuje, že bylo užito semene určeného (dohodnutého) psa nebo semene s veškerou předepsanou dokumentací. Inseminace se předem hlásí poradci chovu a tento způsob krytí musí být uveden výslovně v krycím listu a musí být řádně vyznačeny všechny nacionále psa.
 7. Při zapůjčení feny k vrhu do jiné chovatelské stanice je nutno dodat doklady této chovatelské stanice poradci chovu, který s tímto krytím neprodleně seznámí výbor klubu. Žadatel o krycí list předloží: DKK (dysplazie kyčelního kloubu) a rodokmen feny. S fenou importovanou ze zemí, kde není klub garantem chovnosti, je nutno absolvovat s fenou bonitaci AAK, aby byly zajištěny stejné podmínky chovnosti rodičů a  budoucích zapisovaných štěňat v naší Plemenné knize. Bonitace provedená jiným klubem pro AA na území České republiky je akceptována

V. Vrh

 1. Chovatel je povinen pečovat o svou fenu v době březosti a kojení, rovněž i o celý vrh až do prodeje štěňat tak, aby byl zaručen zdárný vývin štěňat. Narození štěňat hlásí chovatel poradci jakoukoli formou do 3 týdnů po porodu, zároveň je jeho povinností oznámit tuto skutečnost majiteli krycího psa.
 2. Po porodu vyplní chovatel všechny požadované údaje do dvou tiskopisů přihlášky vrhu (dále jen „PV"), jehož součástí je i krycí list (dále jen „KL") a nejpozději do 3 týdnů zašlete oba tiskopisy a kopie rodokmenů obou rodičů PCH. Vyplnění požadovaných údajů PV se řídí předpisy ČMKU. Poradce chovu překontroluje správnost údajů a PV pošle na ČMKU. Z ČMKU dostane chovatel zpět vyplněné tiskopisy PV s doplněnými čísly zápisu.
 3. Pří čipování  nechá chovatel potvrdit oba tiskopisy PV veterinárním lékařem, který čipování provedl. Chovatel následně pošle tiskopisy PV potvrzené veterinárním lékařem ve dvou vyhotovení včetně kopií uznaných titulů obou rodičů PCH nejpozději do 3 týdnů věku štěňat. Po překontrolování těchto dokumentů je PCH pošle na ČMKU, kde po kontrole budou chovateli vystaveny pro tento vrh PP.
 4. Štěňata jsou předána novému majiteli nejdříve ve věku 50 dnů.
 5. Prodej štěňat provádí a novému majiteli předává výhradně chovatel. Chovatel je povinen v písemné dohodě upozornit kupujícího na všechny jemu známé nedostatky snižující hodnotu štěněte. Je povinen předat očkovací průkaz štěněte, jídelníček štěněte. Dále je povinen seznámit nového majitele s existencí AAK a jeho řády. Doporučuje se písemná smlouva o převzetí štěněte.
 6. Chovatelé se zavazují neprodávat štěňata komisním způsobem. Při vývozu štěněte (štěňat) do zahraničí musí chovatel oznámit Plemenné knize jméno a adresu nového majitele a požádat o „Export pedigree".
 7. Pokud majitel ztratí rodokmen, je povinen tuto skutečnost oznámit ČMKU a na žádost majitele mu bude Plemennou knihou vydán druhopis.
 8. Při vážném nebo opakovaném porušení tohoto Zápisního řádu podává výbor AAK stížnost Kárné komisi AAK a návrh na  opatření, kterými bude chovatel postižen.
 9. Může být vysloven dočasný, či trvalý zákaz chovu, ve zvláště závažných případech i vyloučení z klubu. Konečné rozhodnutí učiní členská schůze
 10. AAK si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí chovatelského servisu v odůvodněných případech. Výbor AAK odmítne a  vyhrazuje si právo neposkytnutí chovatelského servisu žadateli, který byl, nebo je kárně trestán klubem, nebo kynologickým svazem příslušné země, dále pokud budou zjištěny jakékoliv nepravosti v předložených dokumentech. Dále má právo odmítnout chovatelský servis v případech, kdy bylo zjištěno, že žadatel o poskytnutí postupuje, nebo postupoval v minulosti, proti chovatelské etice a pravidlu řádného odchovu štěňat. 
 11. Práva a povinnosti dle tohoto chovatelského řádu vykonává jménem AAK výbor AAK
 12. Zápisní řád je zpracován v souladu s předpisy FCI a ČMKU. Ve věcech tímto řádem neupravených platí ustanovení Zápisního řádu ČMKU a Mezinárodního chovatelského řádu FCI, včetně všech platných usnesení, jakožto vyšší závazné normy.
 13. Jakékoliv nedodržování normativů FCI,  ČMKU a  AAK je hrubé porušení chovatelských řádů, musí být projednáno výborem a  přijata patřičná opatření včetně kárných řízení.
 14. Zápisní řád je závazný a platný od 1. 9. 2015

 

Za výbor AAK:

obr4share  CZ  EN